Ehitamine

 

Ehitus- ja kasutusloa taotlemine

 

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute riigilõivud

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 150 eurot.

Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine  30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 250 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine  30 eurot.

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot.
Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 250 eurot.
Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot.

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine 60 eurot.

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine 60 eurot.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine 25 eurot.

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine 500 eurot.

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamine 2 eurot iga lehekülje eest.

 

Riigilõiv tasuda:

Saaja: Jõgeva Vallavalitsus

Swedbank EE412200001120155067

SEB Pank EE861010102021814008

Selgitus: elamu (abihoone, vms) kinnistu nimi (tänav, nr), küla (linn) ehitusloa või kasutusloa eest

 

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid

Kaevudega seotud taotluste vormid ja juhendid

 

Õigusaktid:

Ehitusseadustik

Riigilõivuseadus

 

Lisainfo: ehitusspetsialist Olev Teder, e-post olev.teder@jogeva.ee, tel 776 6571.