Huvide konflikti vältimine

 

Huvide konflikt on ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist.

Huvide konflikt ise tegelikult ei ole korruptsioonivorm, vaid tegemist on olukorraga, mis võib viia korruptsioonini. Huvide konflikti või selle riski vähendamiseks või maandamiseks kasutatakse konflikti vältimist tegevus- ja toimingupiirangutega, enesetaandamise kohustust, huvide avaldamist, eetikakoodekseid, sõltumatuid komisjone jne.

Korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangutega välistatakse olukord, kus ametiisik teeb iseenda või temaga seotud isiku suhtes otsuse või toimingu. Ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:
1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Nimetatud toimingupiirangute kohaldamata jätmisest tuleb viivitamata ja alaliselt avaldada teade asutuse veebilehel:
1) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
2) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
3) valla- või linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

 

Jõgeva Vallavalitsuses jäeti kohaldamata toimingupiirangud järgmistel juhtudel:

Jõgeva Vallavolikogu kehtestatud vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korra kohaselt otsustab vallavanem enda teenistuslähetusse minemise.  
2018
vallavanema lähetused:
  • 21. ja 27. veebruaril 2018 Tallinnasse;
  • 10.-13. juuni 2018 Tartumaa ja Jõgevamaa omavalitsusjuhtide õppereisil Poola Vabariiki ja Leedu Vabariiki;
  • 14.-17. juuni 2018 Leedu Vabariiki;
  • 1.-5. juuli 2018 Valgevene Vabariiki Volozhinisse;
  • 22. augustil 2018 Läti Vabariiki Priekuli valda;
  • 24.-26. augustil 2018 Rootsi Kuningriiki Stockholmisse;
  • 17. detsembril 2018 Tallinnasse.

2021

  • 29. juunil 2021 vallavanema ülesannetes abivallavanema lähetus Läti Vabariiki Priekulisse.

2023

  • 10.-11. juunil 2023 vallavanema ülesannetes abivallavanema lähetus Soome Vabariiki Kaarinasse.