Päde liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse saamise/esitamise teade

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) Päde liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Pedja külas riigimaal katastriüksusele Vaimastvere metskond 104 (katastritunnus 24701:001:0226). Taotletava Päde liivakarjääri mäeeraldise pindala on 2,24 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 2,47 ha. Kaevandatav varu ehitusliival on 146 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 10 tuh m3, maavara kasutusaladeks on ehitus- ja teedeehitus, kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on maatulundusmaa (metsamaa). Luba taotletakse 15 aastaks.

Loa taotluse menetlusse võtmise teate avalikustab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Küsimuste korral pöörduda Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõuespetsialisti Marju Kuldmaa poole, e-post: marju.kuldmaa@keskkonnaamet.ee, tel 776 2419.

Nordpont OÜ keskkonnaloa parandustaotluse saamise / esitamise teade

17.08.20

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 Nordpont OÜ (registrikood 12583892; aadress Madara tn 25, Kristiine linnaosa, Tallinn 10612 Harjumaa) keskkonnaloa nr KL-508553 parandustaotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairit Kriis, tel 776 2417, kairit.kriis@keskkonnaamet.ee)

Kavandatava tegevuse asukoht: Jõgeva vallas Jõgeva alevikus riigitee nr 14143 Õuna Mutso tee kinnistul (registriosa nr 3781050, katastritunnus 24802:005:0058) Suursild nr 502.

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus: Jõgeva alevikus asuva Suursilla nr 502 rekonstrueerimine Pedja jõel (VEE1023700) 14143 Õuna Mutso tee kinnistul (registriosa nr 3781050, katastritunnus 24802:005:0058) ajavahemikus 29.06 kuni 01.10.2020. Antud perioodil alandatakse Jõgeva veskijärve veetase kuni 65,29 m abs (EH2000), püstitatakse veekogusse savikast puistepinnasest ajutised tammid, kogumahuga 350 m395 m3 alalise silla konstruktsiooni paigaldamine ja 99 m3 veekogu põhja süvendamine ning pärast rekonstrueerimist tõstetakse veetase kõrguseni 66,29 m abs (EH2000).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_index, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-109599-19.

Nordpont OÜ keskkonnaloa taotluse saamise/esitamise teade

02.06.20

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 Nordpont OÜ (registrikood 12583892; aadress Madara tn 25, Kristiine linnaosa, Tallinn 10612 Harjumaa) keskkonnaloa nr KL-508553 taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairit Kriis, tel 776 2417, kairit.kriis@keskkonnaamet.ee)

Kavandatava tegevuse asukoht:
Jõgeva vallas Jõgeva alevikus riigitee nr 14143 Õuna Mutso tee kinnistul (registriosa nr 3781050, katastritunnus 24802:005:0058) Suursild nr 502.

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus:
Jõgeva alevikus asuva Suursilla nr 502 rekonstrueerimine Pedja jõel (VEE1023700) 14143 Õuna Mutso tee kinnistul (registriosa nr 3781050, katastritunnus 24802:005:0058) ajavahemikus 29.06 kuni 01.10.2020. Antud perioodil alandatakse Jõgeva veskijärve veetase kuni 65,29 m abs (EH2000), püstitatakse veekogusse savikast puistepinnasest ajutised tammid, kogumahuga 350 m3, ja peale rekonstrueerimist tõstetakse veetase kõrguseni 66,29 m abs (EH2000).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-109599 ja vaadata taotlust nr T-KL/1003521.

Torma Põllumajandusühingu keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

20.05.20

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 Torma Põllumajandusosaühingu (registrikood 10039687; aadress Kesk tn 6, Torma alevik, 48502 Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-148673 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:
Liivi (katastritunnus 81003:002:1930) kinnistul Torma alevikus Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
Torma Põllumajandusosaühingu farmikompleksil on olemas hetkel kehtiv keskkonnakompleksluba L.KKL.JÕ-148673. Loa muutmise põhjuseks on õigusaktidest sätestatud ja kompleksloa nõuete aluseks olnud normide muutumine.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

 

Cronimet Nordic OÜ keskkonnaloa taotluse saamise/esitamise teade

27.04.20

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 Croniment Nordic OÜ (registrikood 12720745, aadress Jalaka tn 60b, Tartu linn) keskkonnaloa taotluse saamisest.

Ettevõtte põhitegevusala on musta ja värvilise vanametalli kokkuost, sorteerimine, töötlemine, müük ja vedu. Eesmärk on võimalikult palju metalli jäätmeid suunata taaskasutusse.

Keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 - 4 jäätmete (sh ohtlike-, metalli-, elektroonika jäätmete- ja romusõidukite) taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks  purustamiseks – R12s, korduskasutuseks ettevalmistamiseks – R5k ning ladustamiseks  –  R13)  Jõgeva linnas Turu 13 vanametalli ja romude vastuvõtuplatsil (aadress Jõgeva maakond, Jõgeva linn, Turu tn 13).

Loa taotlus ja muud asjassepuutuvad dokumendid on kättesaadavad KOTKAS-es (Keskkonnalubade taotlused ja menetlused) sisestades otsingusse menetluse numbri M-109324.

 

Kalatalu Härjanurmes keskkonnaloa nr L.VV/328171 muutmise taotluse saamise/esitamise teade

07.04.20

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 Kalatalu Härjanurmes (registrikood 10019391, aadress Marika, 49004, Jõune küla, Jõgeva vald) vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/328171 muutmise taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Jõune külas Kala kinnistul (registriosa number 685035, katastritunnus 61101:001:0310) pinnavee võtmiseks rohkem kui 30 m3 ööpäevas, saasteainete suublasse juhtimiseks ja vesiviljeluse arendamiseks toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas.

Taotlejal on keskkonnaluba nr L.VV/328171 Jõgeva vallas Jõune külas Kala kinnistul Pedja jõe tõkestamiseks ja paisutamiseks Härjanurme paisul (VEE1023700) kehtivusega 26.09.2016 – tähtajatu, seetõttu otsustas Keskkonnaamet liita käesoleva keskkonnaloa menetluse olemasoleva keskkonnaloaga nr L.VV/328171 ning algatas keskkonnaloa nr L.VV/328171 muutmise menetlusega.

Loa muutmise taotlus ja muud asjassepuutuvad dokumendid on kättesaadavad KOTKAS-es (Keskkonnalubade taotlused ja menetlused) sisestades otsingusse menetluse numbri M-109058.

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

31.10.19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ Härjanurme Mõis Saduküla veisefarm (registrikood 10212105; aadress Saduküla, Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-173736 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:
Jõgeva vallas Sadukülas asuvad Saduküla veisefarmi 8 laudahoonet: 280-kohaline noorloomalaut Meeme asub kinnistul Mõisavahe tee 27 (katastritunnus: 61101:002:0124); 385-kohaline lüpsilaut Suurfarm, mis plaanitakse kohandada noorloomalaudaks, 150-kohaline vasikalaut ning 170-kohaline vasikalaut Marge asuvad kinnistul Mõisavahe tee 32 (katastritunnus: 61101:002:0800); 150-kohaline poegimislaut, kus on ka kuni 100 kohta vasikatele, 334-kohaline lüpsilaut Jens, 358-kohaline lüpsilaut Terje ning planeeritav 490-kohaline lüpsilaut asuvad kinnistul Mõisavahe tee 28 (katastritunnus 61101:002:1002).

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
Põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus. Kompleksloa muutmise põhjuseks on muutunud õigusnormid, mille raames planeeritakse ka uus laudahoone ning ringja põhiplaaniga vedelsõnnikuhoidla.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid kompleksloa muutmise korralduse eelnõu ja muudetud kompleksloa nr L.KKL.JÕ-173736 eelnõu kohta saab esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi kuni kompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuid vähemalt kuni 22.11.2019.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei
avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

21.04.20

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ Härjanurme Mõis Saduküla veisefarm (registrikood 10212105, aadress Saduküla, Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa L.KKL.JÕ-173736 muutmise taotluse keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:
Saduküla veisefarm, Saduküla, Jõgeva vald.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
Saduküla veisefarmi tegevusvaldkonnaks on veiste intensiivkasvatus. Kehtiva kompleksloa nr L.KKL.JÕ-173736 järgi on loomakohtade jaotus: 1200 kohta lüpsilehmadele, 900 kohta noorveistele ja 300 kohta vasikatele. Ettevõte soovib tootmisvõimsust suurendada võrreldes kehtiva kompleksloaga 132 lüpsilehma ja 120 vasika võrra (muutus 10% ulatuses). Loomade arvu suurendamiseks plaanitakse Mõisavahe tee 32 (katastritunnus 61101:002:0800) olemasolev lüpsilaut kohandada noorloomade pidamiseks ja Mõisavahe tee 28 (katastritunnus 61101:002:1002) ehitada uus lüpsilaut koos uue vedelsõnnikuhoidlaga.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Teraviljakaubandus OÜ õhusaasteloa taotluse saamise/esitamise teade

06.08.19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 2 ja § 47 lg 4 Teraviljakaubandus OÜ (registrikood 11005213; aadress Tartu, Pootsmani 25, 51017) õhusaasteloa taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Karjamõisa kinnistul Rääbise külas Jõgeva vallas (registriosa number 2829035, katastritunnus 81002:002:0062). Õhusaasteluba taotletakse Rääbise seafarmi heiteallikatele tähtajatult.

Rääbise seafarmi tegevuse eesmärgiks on võõrdepõrsaste nuumamine nuumsigadeks. Seafarmi tuuakse 20-30 kg võõrdepõrsad, kes nuumatakse kuni 115 kg eluskaaluni. Käitises on nuumsigadele kokku 1995 kohta. Välisõhu heiteallikateks on laut (9 laudasektsiooni ventilaatorid) ja üks vedelsõnnikuhoidla. Käitise peamised õhusaasteained on ammoniaak, metaan ja dilämmastikoksiid.

Õhusaasteloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

22.05.19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 34 lõike 4 OÜ MARKILO (registrikood 10317169; aadress Ööbiku tn 4, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-152977 muutmise otsuse ning muudetud kompleksloa eelnõude saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:
Kureoja farm (katastritunnus 61101:001:0119) Härjanurme külas Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
OÜ MARKILO on olemas hetkel kehtiv keskkonnakompleksluba nr L.KKL.JÕ-152977, kuid taotleb muudatust, et laiendada Kureoja farmi tootmisvõimsuseni kuni 9840 nuumsea kohta (tootmisvõimsuse kasv on 2840 nuumsea kohta).

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi linn.

Ametlikud Teadaanded: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1468143

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

21.04.20

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 Torma Põllumajandusosaühingu (registrikood 10039687; aadress Kesk tn 6, Torma alevik, 48502 Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-148673 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:

Liivi (katastritunnus 81003:002:1930), Tõnumetsa (katastritunnus 81003:002:1861) ja Söödi tn 2 (katastritunnus 81003:002:1940) kinnistutel Torma alevikus Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

Torma Põllumajandusosaühingu farmikompleksil on olemas hetkel kehtiv keskkonnakompleksluba L.KKL.JÕ-148673, kuid taotleb muudatust, et ettevõtte tegevus viia kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega ja muude keskkonnaalaste õigusaktidega. Tegevus on piimakarjakasvatus.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi linn.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

21.04.20

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ Vaimastvere Agro  (registrikood 10649061, aadress Töökoja, Vaimastvere küla, 48446 Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-152978 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:

Vaimastvere suurfarm, Vaimastvere küla, Jõgeva vald.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

Keskkonnakompleksluba soovitakse muuta seoses Vaimastvere suurfarmis veisekasvatuse laiendamisega ja viia ettevõtte tegevus kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega jm keskkonnaalaste õigusaktidega. OÜ Vaimastvere Agro tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatus suurfarmis, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle. Peale farmi rekonstrueerimist on suurfarmis kuni 600 piimalehma, 407 noorveise ja 245 vasika kohta, kokku 1252 veisekohta.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.  

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee  ja Paale tee 4, Viljandi linn 71014.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

 

Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.JÕ-152978

OÜ-le Vaimastvere Agro (registrikood 10649061) on väljastatud tähtajatu keskkonnakompleksluba nr L.KKL.JÕ-152978 Vaimastvere veisefarmi käitamiseks asukohaga Suurfarmi, Vaimastvere küla, Jõgeva vald.

Täpsem info Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

 

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

21.04.20

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ Sadala Agro  (registrikood 10607677; aadress Suur tn 14, Sadala alevik, 48501 Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-153398 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:

Piimafarmi (katastritunnus 81001:003:0089), Siloaugu (katastritunnus 81001:003:0087) ja Antsurahva (katastritunnus 81001:003:1291) maaüksustel Kodismaa külas Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

Keskkonnakompleksluba muudetakse, et viia ettevõtte tegevus kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega ja muude keskkonnaalaste õigusaktidega. Tegevus on piimakarjakasvatus. Sadala piimakarjafarmis on käitise mahutavus maksimaalselt 1210 lüpsilehma kohta ja aastane tootmismaht 11 000 t piima.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi linn.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Estonian Plywood AS õhusaasteloa taotluse saamise/esitamise teade

18.12.18

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse§ 41 lg 2 ja § 47 lg 4 Estonian Plywood AS (registrikood 14301076; aadress Tartu, Näituse tn 25, 50409) õhusaasteloa taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Kase kinnistul Viruvere külas Jõgeva vallas (registriosa number 2587835, katastritunnus 24701:001:0130). Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

Estonian Plywood AS plaanib Viruvere tehases hakata tootma kuni 100 000 m3 vineeri aastas, mille käigus lendub välisõhku saasteaineid kuuest heiteallikast: palgileotusbasseinist, spooni kuivatamisest, spooni liimimisest ja pressimisest, vineeri pealistamisest, hakkepuidu punkrist ja katlamajast. Peamised õhusaasteained on erinevad lenduvad orgaanilised ühendid, osakesed, süsinikoksiid, vääveldioksiid ja lämmastikdioksiid.

Õhusaasteloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

 

Õhusaasteloa nr L.ÕV/323401 muutmise taotluse saamise teade

04.12.18

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 punkt 2 ja 47 lg 4 AS Utilitas Eesti (registrikood 10419088, aadress Punane 36, 13619 Tallinn) õhusaasteloa muutmise taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Aia tn 50, Jõgeva linn, 48304 Jõgeva vald (registriosa number 1154235, katastritunnus 24901:001:0210) asuval kinnistul.

Ettevõtte põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses tahke kütuse katlale suitsugaaside kondensaatori paigaldamisega ja tahke kütuse aastakulu suurenemisega. Käitises kasutatava tahke kütuse summaarne aastakulu suureneb 10 500 tonni võrra.

Õhusaasteloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, e-post louna@keskkonnaamet.ee, tel 435 5610) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

 

 

Автор: HELIKA SÕBER