Tervisetoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Tervisetoetuse taotlemise eelduseks on inimese terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus.

Tervisetoetuse maksmisega hüvitatakse osaliselt ja/või täielikult järgmised kulutused, mida ei rahastata Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti vahenditest ning kui taotleja ja tema pereliikmete sissetulek jääb alla 2,5-kordset riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri:

  • retseptiravimid;
  • laste prilliklaasid;
  • valla eestkostel oleva lapse prillid täies ulatuses;
  • tehniliste ning muude abivahendite ostmine ja rentimine;
  • transpordiga seotud kulud;
  • muud põhjendatud kulud.

Ravikindlustamata isiku esmakordse visiidi ja sellega seotud terviseuuringute eest tasutakse pere- või eriarsti esitatud arve alusel teenust osutanud asutusele.

 

Kestvus

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

 

Vajaminevad dokumendid

  1. Taotlus;
  2. taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid (nt arvelduskontode väljavõtted jm) ja hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
  3. vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 

Õigusakid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tulla Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda  (Piiri 1, Jõgeva). Taotluse võib saata ka e-postile.

 

Viide