Haldusreform

15.01.19

Ühinemisläbirääkimisi alustati 2016. aprillis nn Põhja-Tartumaa projekti raames. Esialgu toimusid läbirääkimised kaheksa omavalitsuse vahel – Mustvee linn, Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare, Torma, Palamuse ja Tabivere vald. Maikuus lisandusid läbirääkijate ringi Jõgeva linn ja Jõgeva vald. Loodi ühine juhtkomisjon ning valdkondlikud töörühmad, kes hakkasid koos käima ja ühisosa otsima. Mai lõpuks oli siiski selge, et ühte suurt omavalitsust ei teki ning edasi jätkusid arutelud kahes piirkonnas – Peipsi ja Jõgeva. Augusti keskpaigaks jäi Jõgeva piirkonna ühinemiskõneluste laua taha 4 omavalitsust – Jõgeva, Palamuse ja Torma vald ning Jõgeva linn. Selles koosseisus mingi edasi kuni ühinemislepingu allkirjastamiseni 22. detsembril 2016.

2017. aastal jätkus komisjonide töö ning hakati ettevalmistama uue omavalitsuse käivitamiseks vajalikke õigusakte ja teisi dokumente. Kokku toimus läbirääkimiste perioodil üle 90 töökoosoleku, kuhu oli kaasatud kokku üle 80 inimese.

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esimees oli Margus Kask ja ühinemise koordinaator Katrin Rajamäe.

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

Lisa 1.  Seletuskiri
Lisa 2.  Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3.  Investeeringute kava
Lisa 4.  Haldusmudel
Lisa 5.  Ettevalmistusperioodi tegevuskava
Lisa 6.  Auditeeritud 2015. a majandusaasta aruanded:
            Jõgeva linn
            Jõgeva vald
            Palamuse vald
            Torma vald
Lisa 7. Jõgeva valla ja Pajusi valla piiride muutmise taotlus:
            Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 52 "Jõgeva vallaja Pajusi valla piiride muutmise kokkuleppe kinnitamine"
            Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 55 "Taotlus piiride muutmiseks"
            Pajusi valla Kaave küla kaart
            Pajusi Vallavolikogu otsus nr 143 "Pajusi valla ja Jõgeva valla piiride muutmise kokkulepe"
            Pajusi Vallavolikogu otsus nr 147 "Haldusüksuse piiride muutmise taotlemine"
Lisa 8. Jõgeva valla ja Puurmani valla piiride muutmise taotlus:
            Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 58 "Jõgeva valla ja Puurmani valla piiride muutmise kokkuleppe kinnitamine"
            Jõgeva Vallavolikogu otsus nr 59 "Taotlus piiride muutmiseks"
            Jõgeva valla ja Puurmani valla haldusüksuste piiride muutmise seletuskiri
            Puurmani Vallavolikogu otsus nr 36 "Piiride muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varaliste küsimuste lahendamise ning piiride muutmisega kaasnevate põhimääruste ja teiste õigusaktide mitte muutmine"
Lisa 9.  Õiend ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta

Sümboolika konkursikomisjon

25.10.17
Komisjoni koosolekute protokollid:
Автор: KATRIN RAJAMÄE

Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Projekti eesmärk oli Jõgeva, Torma, Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare ja Palamuse valla ning Mustvee ja Jõgeva linna ühinemisel ajaloolise Põhja-Tartumaa alal uue omavalitsuse moodustamine.

Projekt aitas kaasa kahe omavalitsuse loomisele - Jõgeva vald ja Mustvee vald.

2017. a jätkus projekt Jõgeva piirkonna omavalitsustega (Jõgeva linn, Jõgeva vald, Palamuse vald ja Torma vald). Projekti tulemusena valmisid dokumendid ja õigusaktide eelnõud uue omavalitsuse käivitamiseks.

Toetuse summa: 35 859,12 EUR. Projekti eelarvest kaeti ühinemisläbirääkimiste koordinaatori töötasu ja sellega kaasnevad kulud. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist.

Автор: KATRIN RAJAMÄE