Jõgeva valla üldplaneering 2019

 

Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Valmis on saanud Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Selleks, et vallakodanikud ja teised huvitatud isikud saaksid anda planeeringu lahenduse kohta arvamuse, korraldab vallavalitsus üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku.

Avalik väljapanek algab 2. jaanuaril ja kestab 3. veebruarini 2021. Planeeringuga saab tutvuda valla veebilehel https://jõgeva.ee/uldplaneering, Suur tn 5 vallamajas Jõgeval, Palamuse ja Torma teenuskeskustes ning Saduküla ja Vaimastvere raamatukogudes.

Ettepanekud palume esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult valla kantseleisse Suur tn 5, Jõgeva linn või Palamuse ja Torma teenuskeskustesse. E-kirja teel saab ettepanekud saata aadressil info@jogeva.ee.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalike väljapanekute ja arutelude järgselt analüüsib vald laekunud arvamusi ning otsustab planeeringu põhilahenduse väljatöötamise suunad ja põhimõtted. Eelnõu avalikustamisele ja arvamuste kogumisele järgneb planeeringulahenduse ettevalmistamine vallavolikogule planeeringu vastuvõtmiseks. Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldab vallavalitsus avalikud arutelud, mille toimumise ajad ja kohad antakse teada planeeringu avalikustamise järgselt.

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

Valla üldplaneeringu eelnõu ja selle avalikustamise kohta annab informatsiooni majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim telefonil 5450 1711 või e-kirja teel triin.parsim@jogeva.ee.