Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

07.11.22

 

Suur tn 38 kinnistu (Jõgeva linn, Jõgeva vald) ja selle lähiala detailplaneering

 

Jõgeva Vallavolikogu algatas 28. juuni 2018 otsusega nr 60 „Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

 

Suur tn 38 kinnistu on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha Koguduse omandis. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uue kirikkogukonnakeskuse ehitamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta maa sihtotstarve elamu- ja ärimaast ühiskondlike ehitiste maaks (016; Üh) ning määrata kinnistu ehitusõigus ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine planeeritaval maa-alal. Kuna Jõgeva linna üldplaneeringus ja üldplaneeringu teemaplaneeringus sellel alal ühiskondlike ehitiste maad pole ette nähtud, on algatatud detailplaneering Jõgeva linna üldplaneeringut ja Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringut muutev.

 

Jõgeva Vallavolikogu kinnitas 10. oktoobri 2019 otsusega nr 145 "Jõgeva linna üldplaneeringut ja üldplaneeringu teemaplaneeringut muutva Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad".

Detailplaneeringu seletuskirja ja joonistega saab tutvuda siin

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin