« Назад

Geoloogise uuringuloa taotlus saamine/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Osaühing Eesti Killustik  (registrikood 10126848, aadress Rõstla peakivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva vallas Härjanurme külas asuvale riigimaale katastriüksusele Kurukse lauda (registriosa nr 2681035, kat.tunnus 61101:001:0092).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on liiva ja kruusa maavara otsing ja uuring sobivusel maavara arvele võtmine aktiivse tarbevaruna. Taotletava Härjanurme II uuringuruumi teenindusala pindala on 8,37 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, proovide võtmine terastikulise koostise määramiseks, filtratsiooniomaduste määramine, killustiku purunemiskindluse määramine, topotööd. Taotleva loa kehtivusaeg on kolm aastat.

Uuringu teostaja OÜ Inseneribüroo.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-120401 alt.