Vabad töökohad

Jõgeva lasteaia Rohutirts logopeed

Valla- ja maastikuarhitekt 

Lastekaitse vanemspetsialist

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
valla- ja maastikuarhitekti ametikoha täitmiseks

 

Valla- ja maastikuarhitekti töö eesmärk on tagada Jõgeva valla territooriumi ühtse esteetilise välisruumi arhitektuurne kujundamine. Selleks arhitekt:

 • koordineerib valla üld- ja teemaplaneeringute koostamist;
 • korraldab detailplaneeringute koostamist;
 • korraldab avalike alade kujundamiseks ideekavandite väljatöötamist, heakorra- ja ideekonkursse ning koordineerib nende elluviimist;
 • koostab valla avalike alade kujundamiseks projekteerimistingimused ja lähteseisukohad;
 • korraldab avalike haljastute hoolduskavade väljatöötamist;
 • valmistab ette hanked haljastute rajamiseks ja hoolduseks ning kontrollib nende täitmist;
 • töötab välja valla kevad-, suvi-, sügis-, talvekeskuste kujundusliku kontseptsiooni;
 • koostab ehitusloakohustuslike hoonete või olulise avaliku huviga rajatise projekteerimistingimused ning kontrollib ehitusprojektide detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavust.

Ootame, et kandidaadil on:

 • arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri- või planeerimisalane kõrgharidus;
 • ruumilise planeerimise alane töökogemus;
 • põhjalikud teadmised ruumilisest planeerimisest ning ehitust, planeerimist ja projekteerimist reguleerivatest õigusaktidest;
 • ruumitaju ning ruumi analüüsimise, ettekujutamise ja komponeerimise võime, loogiline mõtlemine ja üldistusvõime;
 • väga hea suhtlemisoskus, sh oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • algatusvõimelisus ja loovuslikkus;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil;
 • sõiduauto juhtimise õigus ja oskus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

 

Soovime ametikoha täita alates jaanuarist 2021. Töölaud asub Jõgeva linnas, ent töö nõuab liikumist valla erinevates piirkondades.  Selleks on valla- ja maastikuarhitektil ametisõiduk. Vajadusel ja võimalusel oleme nõus osaliselt lubama kaugtööd. 

Kandideerimiseks saata motiveeritud avaldus koos CVga aadressil terje.rudissaar@jogeva.ee hiljemalt 1. novembriks 2020. Lisainfot annab abivallavanem Terje Rudissaar, tel 517 5750.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse vanemspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne lastekaitse korraldus.

Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • hea pingetaluvus;
 • kohusetundlikkus;
 • tasakaalukus;
 • analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • otsustusvõime

Lastekaitse vanemspetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 6. novembriks 2020.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.