Vabad töökohad

Teede peaspetsialist

Jõgeva Lasteaia Karikakar direktor

Jõgeva Põhikooli direktor

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Põhikooli direktori ametikoha täitmiseksalates augustist 2020 (asenduskoht)

Esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus); haridusvaldkonnas töötamise kogemus;
 • põhjalikud teadmised haridusvaldkonna õigusaktidest;
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
 • hea enese väljendamise ja avaliku esinemise oskus.

 Kandidaadil esitada:

 • motiveeritud avaldus ja CV;
 • täiendavad dokumendid kandidaadi soovil.

Dokumendid saata 8. juuniks aadressile helle.kajaste@jogeva.ee, tel: 528 3513.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
teede peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva valla teede korrashoid ja vastavus tee seisundinõuetele.

Eesmärgi täitmiseks teede peaspetsialist:

 • planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate hooldust, remonti, liikluskorraldust ja ehitust;
 • korraldab valla tänavavalgustusega seotud küsimuste lahendamist;
 • teeb järelevalvet teede ja tänavate seisukorra, sh tänavavalgustuse üle;
 • menetleb teede ja tänavate sulgemislube;
 • kooskõlastab teekaitsetsoonis toimuvaid tegevusi;
 • koostab teede ja tänavate teehoiukava;
 • peab teeregistrit;
 • tellib vajadusel teeprojekte;
 • tellib teede ja tänavate markeerimist;
 • korraldab teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamist ja väljastamist;
 • osaleb ehitusprojektide läbivaatamisel ja vajadusel ehitusregistri keskkonnas ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetlusel;
 • teeb ettepanekuid valla arengukavasse oma töövaldkonnas ja osaleb planeeringute koostamisel;
 • planeerib ja valmistab ette oma valdkonnaga seotud hanked, osaleb hangete läbiviimisel;
 • korraldab eratee avalikuks kasutamiseks määramist;
 • valmistab ette lepingud teede ja tänavate hooldamiseks, ehitamiseks ning remondiks.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • haridus tehnilisel erialal;
 • eelnev töökogemus teedeehituse ja –remondi organiseerimisel;
 • põhjalikud teadmised teedeehitust ja liikluskorraldust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised riigihangete korraldamisest;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • hea suhtlemisoskus, sh oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

 

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil tonu.uuna@jogeva.ee hiljemalt 29. maiks 2020. Lisainfot annab majandusosakonna juhataja Tõnu Uuna tel 5342 4553.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Lasteaed Karikakar direktori ametikohale

 

Tööleping sõlmitakse määramata tähtajaks.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus);
 • pedagoogilised kompetentsid (haridusvaldkonnas töötamise kogemus);
 • põhjalikud teadmised koolieelse lasteasutuse õigusaktidest;
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
 • hea enese väljendamise ja avaliku esinemise oskus

Motiveeritud avaldus ja CV  saata hiljemalt 25. maiks aadressile arvo.sakjas@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsusse, aadressil Suur 5, Jõgeva vald, Jõgeva linn.

Lisainfo tel. 506 7525