Audiitorite arvates piiras Jõgeva põhikooli ehitushankel esitatud nõue rahvusvahelist konkurentsi

Tänavu Euroopa Liidu struktuuritoetuste kaasabil valminud Jõgeva põhikooli uus õppehoone on toonud õpilastele, õpetajatele ja ka laiemale avalikkusele palju rõõmu. Paraku tuvastas rahandusministeeriumi tellitud projekti audit, mille teostas KPMG Baltics audiitorite töörühm  ja mille lõpparuande sai vallavalitsus kätte sel nädalal, küsitavuse põhikooli ehitushanke läbiviimisel. Audiitorid leidsid nimelt, et hankija esitatud nõue, et ehitustööde teostamisel tugevvoolu valdkonna eest vastutaval isikul peab olema vähemalt B-pädevustunnistus, piirab põhjendamatult rahvusvahelist konkurentsi ja tekitab pakkujate ebavõrdset kohtlemist. Nimelt on B-pädevustunnistus Eesti siseriiklik tunnistus ja välisriigi pakkujatel ei pruugi seda olla. Eeltoodud asjaolu arvesse võttes tegid auditi läbiviijad rakendusüksusele, sihtasutusele Innove ettepaneku algatada struktuuritoetuse osalise tagasinõudmise protsess, täpsemalt 10 % ulatuses ehitustööde hankelepingu abikõlblike kulude mahust, mis rahaliselt väljendatuna tähendaks 464 497,92 euro tagasimaksmise kohustust.

Vallavalitsus sai auditi projektiga tutvuda augusti lõpus ja esitada oma vastuväited. Vallavalitsus leidis, et hankenõuete rikkumist ja konkurentsi piiramist polnud, kuna elektritööd on Eestis rangelt reguleeritud tegevusala ning töid juhtival isikul peab vältimatult olemas olema hanketeates esile toodud pädevus, seda mitte  nõudes oleks mindud vastuollu riigihangete seadusega. Sellele vaatamata oli huvitatud isikutele arusaadav, et neil on õigus tõendada oma pädevust vajadusel ka muude dokumentidega, näiteks Euroopa kutsetunnistusega. Samuti tõi vallavalitsus esile asjaolu, et sellel hankel ei osalenud ühtegi välismaist pakkujat, hanke juurde ei registreerunud ühtegi välismaist huvitatud isikut ning ükski välismaine huvitatud isik ei pöördunud hankija poole ka registriväliselt. Seega reaalset konkurentsi piiramist ei toimunud. Faktide kohaselt ei ole realistlik, et välismaine pakkuja oli potentsiaalselt huvitatud hankelepingu täitmisest ja oleks esitanud kõige madalama maksumusega pakkumuse (rahaline mõju), kuid loobus eelnevalt käsitletud kvalifitseerimistingimuste tõttu huvipakkuvast lepingust eelevalt mis tahes viisil hankijaga suhtlemata või endast märku andmata.

Täpsustuseks olgu veel öeldud, et põhikooli ehitustööde hankemenetlust ei viinud 2017. aastal läbi Jõgeva linnavalitsus ise, vaid selle viis linnavalitsuse tellimusel läbi tuntud riigihankeid korraldav ettevõte AS  Infragate Eesti. Hanke dokumendid kooskõlastas Innove.

Ka rakendusüksus Innove on seisukohal, et kuigi teoreetiliselt võis B-pädevustunnistuse esitamise nõue pakkumuse koosseisus rahvusvahelist konkurentsi piirata, ei ole kümne protsendi tagasinõudmine selle rikkumise raskust arvestades proportsionaalne. Innove  arvates tuleks kohaldada mitte kümneprotsendilist, vaid viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra, kuna see oleks proportsioonis rikkumise raskuse ja võimaliku kahjuga.

Järgmisel nädalal kohtub Jõgeva vallavalitsuse esindus Innove töötajatega, et tekkinud olukorda arutada.