Jõgeva valla noortel on võimalik saada omaalgatusprojektide jaoks toetust

Jõgeva valla noortel on nüüd võimalik valla noorsootöö eelarvest taotletava toetuse abil teoks teha oma mõtteid ja ideid, mis aitavad kaasa kogukonna ja noorte arengule. Toetuse taotlemist, määramist, maksmist ja aruandlust reguleeriva korra võttis vallavolikogu vastu oma 9. jaanuari istungil.

Noorte omaalgatusprojektide toetamisel on Jõgeva vallal olemas teatav kogemus. Möödunud aasta suvel osales vald nimelt pilootprojektis, mille käigus testiti Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt loodud noorte omaalgatust toetavaid mudeleid. Pilootprojektist saadud kogemustele tuginedes valmis ka volikogu poolt heaks kiidetud noorte omaalgatusprojektide toetamise korra eelnõu. Dokumendi sünnile aitasid kaasa Jõgeva valla noortevolikogu liikmed ja avatud noortekeskuste ühenduse mudelite testimisel osalenud noored.

Noorte omaalgatusprojekti raames toetatakse Jõgeva valla noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist. Toetust makstakse kuni 500 eurot ühe omaalgatusprojekti kohta. Toetuste kogusumma määratakse igal aastal eraldi. 2020. aasta noorsootöö eelarves on noorte omaalgatusprojektide toetamiseks ette nähtud 2000 eurot.

Toetust saab taotleda 14–26-aastane noor, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõgeva vallas. Projektimeeskonda võivad kuuluda noored vanuses 7–26 eluaastat. Taotluse saab esitada internetipõhise taotlusvormi abil, mis on noortele käepärane. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Noortel või noortegrupil tuleb oma ideed komisjonile, millesse kuuluvad valla noortevolikogu liikmed ja vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist, suuliselt esitleda.

„Noortevolikogu liikmed on pädevad taotlusi hindama, sest teavad hästi kohalike noorte vajadusi," ütles vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas. „Suuline kaitsmine annab aga noorele võimaluse oma idee paremini edasi anda ning omandada ka suulise ettekande kogemus."

Vastu võetud kord näeb ette, et igal omaalgatusprojektil peab olema mentor. Seda rolli võivad täita noortekeskuste töötajad, huvijuhid, õpetajad, huviringijuhendajad jt noortega töötamise kogemust omavad inimesed. Mentori võib valida taotleja ise või määrab selle noorsootöö spetsialist koostöös taotlejaga pärast esitatud projektiga tutvumist. Mentori ülesandeks on toetada ja nõustada noort omaalgatusliku idee elluviimise protsessis, sealhulgas jälgida eelarve piires püsimist.

„Omaalgatust toetavate mudelite testimisel osalenud noored kinnitasid, et mentorid olid projekti elluviimisel suureks toeks," ütles Kaire Sakjas.

Toetuse andmise või mitteandmise ning toetuse suuruse otsustab vallavalitsus, võttes aluseks projekte hindava komisjoni ettepanekuid. Lepingu toetuse andmiseks sõlmib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Toetatavad projektid selguvad aprilli lõpuks ja teoks tuleb need teha aasta lõpuks. Pärast projekti elluviimist tuleb esitada aruanne.

Jõgeva valla noorte omaalgatuste toetus annab noorele võimaluse saada esimene kogemus nii projekti kirjutamisel ja juhtimisel kui ka ürituse korraldamisel ja seda kõike mentori toetusel, kes saab oma kogemusi jagada noorega.

Projekti infopäev toimub veebruaris, kuid täpsustavate küsimuste korral võib alati julgelt ühendust võtta noorsootöö peaspetsialistiga.