Keskkonnaloa nr L.ÕV/317208 muutmise taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 KMG OÜ (registrikood 16196755, aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) keskkonnaloa nr L.ÕV/317208 muutmise taotluse saamisest. Ettevõtte käitis (Siimusti ABT) asub Jõgeva vallas Kurista külas Siimusti tootmisbaasi kinnistul. Siimusti ABT-s toimub asfaltbetoonsegu tootmine ning käitise planeeritavaks tootmismahuks on kuni 70 000 tonni aastas.

Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses muutunud seadusandlusega kooskõlla viimisega.

Keskkonnaloa nr L.ÕV/317208 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, siit.

Tekkivate küsimuste korral pöörduda Keskkonnaameti kliima- ja välisõhubüroo spetsialisti  Mihkel Toom poole, e-post: mihkel.toom@keskkonnaamet.ee, tel 5918 2731.