« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus teatab Jõgeva vallas asuvatele kinnisasjadele tänavavalgustuse rajamiseks sundvalduse seadmisest Jõgeva valla kasuks

THS Projekt OÜ poolt koostatud projekti töö nr P19081 „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine" alusel on Jõgeva linnas, Jõgeva alevikus ja Kuremaa alevikus projekteeritud tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Anname teada, et projekti realiseerimiseks on vajalik seada sundvaldus Jõgeva valla kasuks. Sundvalduse seadmise menetlust selgitame täpsemalt allpool.

Sundvalduse seadmisest

Sundvalduse seadmise eesmärk on tehnorajatiste (0,4 kV pingega elektrimaakaabelliin, tänavavalgustus) ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks ja muul viisil kasutamiseks seada talumiskohustus trassi tagamise eesmärgil avalikes huvides. Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata ning mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele. Sundvalduse seadmine on osapooltele vähem koormavam võrreldes isikliku kasutusõigusega, kuna ei teki osapooltele aja ja raha kulu, mis kaasnevad kinnisasja asjaõigusega koormamisega (kinnistusraamatusse kantav isiklik kasutusõigus). Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.

Sundvaldus seatakse järgnevatele kinnisasjadele:
Jõgeva linnas Aia tn 31, Aia tn 33, Piiri tn 2, Suislepa tn 3, Jõgeva alevikus Poe 2, J. Aamisepa tn 1, M. Pilli haru 1 ja Kuremaa alevikus Järve tn 3.

Sundvaldus seatakse kinnisasjadele tehnorajatise (0,4 kV pingega elektrimaakaabelliin, tänavavalgustus) talumiseks kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 4 lõike 1 punkti 5, § 4 lõike 2 ja § 39 alusel. Vt sundvaldusega koormatavate alade asendiplaane siit.

Sundvalduse tasu osas lähtutakse asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-st 155 ning lisast „Tehnovõrgu rajatisest tuleneva kitsenduse sisuline ulatus", mille alusel tehnovõrgu rajatise  puhul elamumaa, ärimaa, tootmismaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maale sundvalduse tasu ei määrata (tehnovõrgu rajatisest tuleneva kitsenduse sisuline ulatus elamumaa, ärimaa, tootmismaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa puhul on 0).

Teavitamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel peab Jõgeva Vallavalitsus sundvalduse seadjana teavitama kinnisasja omanikku sundvalduse seadmise menetlusest. Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtub Jõgeva Vallavalitsus haldusmenetluse seadusest, mille järgi loetakse dokument kättetoimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes (haldusmenetluse seadus § 31 lõige 1 punkt 1). Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse ajalehes Postimees. Lisaks teavitab Jõgeva Vallavalitsus kõiki asjaga seotud korteriühistuid ja juriidilistest isikutest kinnisasjade omanikke e-posti teel.

Arvamuste esitamise kord

Kinnisasja omanikud võivad Jõgeva Vallavalitsusele esitada arvamusi sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 10. mai 2021. a.

Arvamused palume esitada e-posti teel aadressile info@jogeva.ee või paberkandjal Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Suur tn 5, 48306 Jõgeva.

Lisateavet sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressil erki.teder@jogeva.ee või jakob.kuld@jogeva.ee