« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 10. jaanuari istungil

 • Muudeti Jõgeva Raamatukogu nõukogu koosseisu.
 • Kinnitati Kuremaa lasteaed-algkooli ja Palamuse Oskar Lutsu gümnaasiumi hoolekogu koosseis.
 • Otsustati korralda riigihange Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse sotsiaalmaja projekteerimistöödeks.
 • Määrati Kuremaa alevikus ja Mooritsa külas asuvale teele kohanimeks Palamuse tee.
 • Algatati detailplaneeringu koostamine Jõgeva linnas Aia 3, Suur 12 ja Suur 14 kinnistutel.
 • Kooskõlastati Praaklimale rajatava puurkaevu asukoht.
 • Anti kasutuluba Leedis asuvale päikseelektrijaamale ning Ookatku remondihallile.
 • Anti ehitusluba korterelamu püstitamiseks Jõgevale Suur 56 ja kanalisatsiooni ühendustorustike rajamiseks Luuale.
 • Määrati Vaimastvere külas asuvale Jõgeva vallale kuuluvale garaažile teenindusmaa suurus ning katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
 • Seati Siimustis asuvale kinnisasjale valla kasuks sundvaldus tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
 • Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada vallale kuuluv Vaimastvere Klubi kinnistu.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule keskkonnakaitse valdkonnas volituse andmise määruse muutmine, nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kuremaa aleviku Järvepargi kinnistule, Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine ning Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendi eelnõu.
 • Vaadati üle Jõgeva valla 2022. aasta eelarve eelnõule esitatud muudatusettepanekud.

PROTOKOLL