« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 6. jaanuari istungil

 
  • Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
  • Anti otsustuskorras perearst Galina Šeremetale 30. juunini üürile seni tema kasutuses olnud Piiri 4 hoones asuvad ruumid.
  • Anti ehitusluba Ookatkul asuvale päikeseelektrijaamale ja projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks Kaiaverre ja Änkkülla.
  • Kiideti heaks ja saadeti vallavolikogule määruste kehtetuks tunnistamine. Tegemist on määrustega, mis Jõgeva linna, Jõgeva, Palamuse ja Torma valla ühinemisel on kaotanud aktuaalsuse või mille osas on Jõgeva vald kehtestanud uue regulatsiooni.
  • Väljastati sõidukaart taksoveoteenuse osutamiseks.