« Tagasi

Korraldatud jäätmevedu 1. aprillist 2022 kuni 31. märtsini 2027

Jõgeva vallas alustas alates 1. aprillist 2022 segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning paberi ja kartongi äraveo teenuse osutamisega Ekovir OÜ (kontakt: tel 7 333 660, e-mail: tartu@ekovir.ee).

Jäätmevaldaja on kohustatud sortima ja koguma liigiti enda valduses olevaid jäätmeid, kasutama piisavas koguses ja suuruses mahuteid ning tagama veopäeval mahuti(-te) kättesaadavuse.

Jäätmevaldajal on õigus sõlmida jäätmeveo tingimuste täpsustamiseks Ekovir OÜ-ga jäätmekäitlusleping. Kui lepingut ei sõlmita, juhinduvad osapooled jäätmehoolduseeskirjas, jäätmeseaduses ja muudes korraldatud jäätmevedu reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest. Lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmeveost.

Kui ei ole Ekovir OÜlt lepingut saanud, palun anna sellest teada meili teel valla keskkonnaspetsialistile (taimi.eesmae@jogeva.ee) või Ekovir OÜ-le tartu@ekovir.ee. Kirjas palun välja tuua aadress ja kontaktandmed. Lihtsalt nimest ei piisa. 

Muudatused korraldatud jäätmeveos:

Kogu vald on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Jõgeva vald on jagatud tiheasustus-, hajaasustus- ja kompaktseks alaks.

Tiheasustusalad

Kompaktsed alad

Hajaasustusalad

Jõgeva linn, Jõgeva, Kuremaa, Palamuse, Laiuse, Siimusti, Torma ja Sadala alevik

Kaarepere, Kudina, Kurista, Liivoja, Luua, Painküla, Saduküla, Tõikvere, Vaiatu, Vaimastvere, Vana-Jõgeva, Vägeva ja Õuna küla (alade piirid on näidatud Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirja lisana).

Kõik ülejäänud külad ja kinnistud, mis jäävad kompaktselt alalt välja.

 

Teenuse osutamise aeg: E–P kella 7–22.

Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, paber ja kartong ning segapakend.

Hind: segaolmejäätmetel on 1m3 hind 8,94 eurot käibemaksuga (nt 240 l = 2,15 eurot), biolagunevatel köögi- ja sööklajäätmetel on 1 m3 hind 0,01 senti, paberi ja kartongi ning segapakendikonteineri tühjendus on tasuta. Kulu on konteineri rentimine või ostmine.

Kui segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, köögi- ja sööklajäätmete või pakendi mahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse/kotti kogutavale jäätmeliigile, siis võib vedaja rakendada kahekordset teenustasu. HINNAKIRI

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:

 Jäätmeliigid

Eramud

Teenuse hind 1m3 käibemaksuga

Konteineri ost või rent

Soovituslik värv uue konteineri ostmisel või rentimisel

Tiheasustus- ja kompaktne ala

Hajaasustusala

Segaolmejäätmed

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul või kui biojäätmete üleandmine või kompostimine on jäätmetekkekohas tagatud, võib keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel regulaarset ära vedada üks kord 12 nädala jooksul

Segaolmejäätmed vähemalt üks kord 12 nädala jooksul

8,94

Jäätmevaldaja otsustab, kas ostab või rendib konteineri ning kellelt ostab või rendib. See on jäätmevaldaja valik. Võib kasutada ka jäätmekotti (v.a ühiskasutus).

 

Pakendikoti annab tasuta Ekovir OÜ**.

Hall, must või roheline

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Vähemalt kord 2 nädala jooksul, kui jäätmetekkekohas ei ole tagatud nõuetekohane kompostimine

Tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale

0,01

Pruun

Paber ja kartong

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse

Tasuta

Sinine

Segapakend

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Kollane

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:

Jäätmeliigid

Kortermajad

Teenuse hind 1m3 käibemaksuga

Konteineri ost või rent

Soovituslik värv uue konteineri ostmisel või rentimisel

Tiheasustus- ja kompaktne ala

Hajaasustusala

Segaolme-jäätmed

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul või kui biojäätmete kompostimine on tekkekohas tagatud, siis üks kord 12 nädala tagant

8,94

Jäätmevaldaja otsustab, kas ostab või rendib konteineri ning kellelt ostab või rendib. See on jäätmevaldaja valik. Võib kasutada ka jäätmekotti (v.a ühiskasutus).

 

Pakendikoti annab tasuta Ekovir OÜ**.

Hall, must või roheline

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Vähemalt kord 2 nädala jooksul või keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel võib saada vabastuse, kui jäätmetekkekohas on tagatud nõuetekohane kompostimine

Tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale

0,01

Pruun

Paber ja kartong

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse

Tasuta

Sinine

Segapakend

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Kollane

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:

Jäätmeliigid

Toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted

Juriidilised isikud, välja arvatud toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted

Teenuse hind 1m3 käibemaksuga

Konteineri ost või rent

Soovituslik värv uue konteineri ostmisel või rentimisel

 
 

Segaolme-jäätmed

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

8,94

Jäätmevaldaja otsustab, kas ostab või rendib konteineri ning kellelt ostab või rendib. See on jäätmevaldaja valik. Võib kasutada ka jäätmekotti (v.a ühiskasutus).

 

Pakendikoti annab tasuta Ekovir OÜ**.

Hall, must või roheline

 

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted, kus tekib nädalas rohkem kui 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid: vähemalt kord 2 nädala jooksul või keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel võib saada vabastuse, kui jäätmetekkekohas on tagatud nõuetekohane kompostimine.

Kui tekib vähem kui 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid, tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale.

Tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale

0,01

Pruun

 

Paber ja kartong

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Tasuta

Sinine

 

Segapakend

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Kollane

 

*Tuleb liigiti koguda ja viia avalikku kogumispunkti, Jõgeva jäätmejaama või Laiuse, Siimusti, Jõgeva aleviku, Vaimastvere, Kuremaa või Palamuse jäätmekogumiskohta või soovi korral anda üle jäätmevedajale.

**Teenuse alustamisel saadetakse pakendikott. Hiljem veopäeval jäetakse postkasti. Teenus ja pakendikott on tasuta.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse võib panna ka vähesel määral aia- ja haljastujäätmeid. Kindlasti ei tohi sellesse konteinerisse panna oksi. Konteinerit ei tohi ka puulehti täis panna. Need tuleb võimalusel aias kompostida või viia Jõgeva jäätmejaama.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse paigaldab vedaja vooderduskoti, mis on teenustasu sees.

Mahutid

  • Võib kasutada jäätmekotti ja/või konteinereid.
  • Mahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas silt, mis viitab mahutisse kogutavale jäätmeliigile. Vedaja poolt paigaldatud renditavatel mahutitel peab olema kirjas ka mahutit tühjendava ettevõtte nimi ja kontaktandmed.
  • Ühismahutit on lubatud kasutada kõikide jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks. Ühismahuti kasutamine on lubatud kõrvuti asetsevatel kinnistutel (k.a kortermajad) tekkivate jäätmete kogumisel. Ühismahutina ei või kasutada jäätmekotti.
  • Kortermajades, kus segaolmejäätmete mahuti on 1–2 korteri peale, tasuks mõelda ühe mahuti võtmise peale. Kortermajade juures on niigi vähe ruumi ning kui lisanduvad uute jäätmeliikide konteinerid, jääb seda veel vähemaks.
  • Kuni 1100-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel mahuti tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 10 m kaugusele. Pikema vahemaa korral tasub jäätmevaldaja mahuti teisaldamise teenustasu. Mahuti teisaldustee peab olema piisava kandevõimega, et tagada ratastel mahuti teisaldamine veokini.
  • Suurem kui 1100-liitrine mahuti tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele pääseb jäätmeveok vahetult juurde mahuti tühjendusküljelt.
  • Kui kinnistul puudub ümberpööramise võimalus, tagurdab vedaja kuni 100 m ja see on tasuta. Rohkem kui 100 m on tasuline.

Mahutite paigaldamine ja äravedu:

Ekovir OÜ poolt jäätmevaldajale üürile antavate või müüdavate jäätmemahutite laialipaigutamine on tasuta kuni 30.06.2022. Muul ajal vastavalt hinnakirjale. Mahutite tasuta kokkukogumine toimub jäätmeveo perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul.

NB! AS Ragn-Sells klient: kui soovite mahuti rentimise lõpetada, tuleb mahuti ettevõttele tagastada. Mahuti äravedu on aprillikuus tasuta. Lisandub mahutipesu ja kui vaja, ka mahuti tühjendamise tasu.

AS Eesti Keskkonnateenused klient: kui soovite mahuti rentimise lõpetada, tuleb tasuda äraveo, pesu ja tühjendamise eest.

Vabastused: Vallavalitsus saab lugeda jäätmevaldaja tähtajaliselt või erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kui jäätmevedaja ei ela või ei tegutse kinnistul. Kui kasutate kinnistut teatud kuud aastas, tuleb võtta vedu nendeks kuudeks. Kuna on uus veoperiood, tuleb vedaja saadetud leping üle vaadata. Kui olete varasemalt vabastatud olnud või ei ela kinnistul, palun pöörduge valla keskkonnaspetsialisti poole.

Tühisõit: 3,60 eurot. Sama tasu rakendub tühisõidu korral ka paberi ja papi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete või pakendijäätmete kogumismahutile.

Arve: esitatakse igakuiselt ja arvele on märgitud järgmise tühjenduse kuupäev.

Ekovir OÜ osutab meie piirkonnas teenust esimest korda ja sellest tulenevalt võib üleminekul probleeme tekkida. Kui tekib arusaamatusi, probleeme või lisaküsimusi, palun võtke ühendust valla keskkonnaspetsialistiga, tel 776 6509 või taimi.eesmae@jogeva.ee