Korraldatud jäätmeveost

Korraldatud jäätmeveos ei toimu alates 1. oktoobrist muudatusi

Aasta algusest oleme vallalehes ja kodulehel jaganud infot, et korraldatud jäätmeveos toimuvad muudatused ja uus veoperiood algab 1. oktoobril. Kuna hanke kohta esitati vaie, siis ei saa 1. oktoobrist uue veoperioodiga alustada. Jõgeva Vallavalitsus tunnistas 20. septembri 2021 korraldusega nr 538 korraldatud jäätmeveo riigihanke hankemenetlus kehtetuks. Hanke tühistamine tähendab, et Jõgeva vallas ei muutu veopiirkond, jäätmevedaja ja hind ning ei lisandu uusi jäätmeliike. Kõik korraldatud jäätmeveo tingimused jäävad samaks, kuni Jõgeva Vallavalitsus korraldab uue hanke ja sõlmib jäätmevedajaga lepingu. Jõgeva linnas jätkab samadel tingimustel vedamist AS Eesti Keskkonnateenused ja väljaspool linna AS Ragn-Sells.

Eeldatavasti saame alustada uue veoperioodiga aasta alguses. Uue korraldatud jäätmeveo hankega lisanduvad jäätmeliigid ja veopiirkonnaks saab kogu vald.

Jäätmeveoga saab hõlmatud vähemalt järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud jäätmeliigid:

  • segaolmejäätmed – kogu piirkond;
  • paber ja kartong kõik kortermajad, v.a hajaasustuses paiknevad kortermajad, asutused ja ettevõtted, omal soovil eramud tiheasustus- ja kompaktsel alal;
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – kõik kortermajad, v.a hajaasustuses paiknevad üksikud kortermajad, eramud tiheasustus- ja kompaktsel alal, omal soovil asutused ja ettevõtted, eramud ja üksikud kortermajad hajaasustusalal;
  • pakend – kõik kortermajad, v.a hajaastuses paiknevad üksikud koretermajad, toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted, omal soovil eramud, hajaastuses paiknevad üksikud kortermajad ning asutused ja ettevõtted.

Erisustega (sh vabastused) saab tutvuda valla kodulehelt ja teavitame vallalehes.

Kõigi eelpool nimetatud jäätmeliikide osas on võimalik kõrvuti asetsevatel kinnistutel, sh kortermajad, kasutada ühismahutit.

Sellest kevadest kehtiva Jäätmeseaduse järgi on nõue, et kui vald teeb uue korraldatud jäätmeveo hanke, siis peavad majapidamised biolagunevaid jäätmeid teistest jäätmetest eraldi koguma. Nõue kehtib tiheasustus- ja kompaktse hoonestusega aladel. See tähendab, et linnas, alevikes ja tihedamates külakeskustes nii eramajadele kui kortermajadele tekib juurde üks konteiner biolagunevate jäätmete tarbeks või komposter.

Oleme algatanud Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirja muutmise, et anda võimalus biojäätmete kompostimisega tegeleda ka kortermajadel. Seni seda võimalust polnud. See aga tähendab, et kompostimine peab vastama nõuetele ja kogu maja peab selles osalema. Ainult nii on võimalik saada vabastus biojäätmete konteineri võtmisest ja biojäätmete äraandmisest. Kortermajad peavad arvestama kompostimise korral kortermaja vajadusi, teadma, kes hakkab hoolitsema kompostri õigesti kasutamise eest ning kas üldse komposti kasutamise võimalus on olemas. Lisaks on jäätmehoolduseeskirjas, et tiheasustus- ja kompaktsel alal võib üksikelamutes ja kortermajades, kus komposti kasutamise võimalus on olemas, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Samas võivad nii eramud kui ka kortermajad esitada ühismahuti kasutamise avalduse biojäätmete konteinerite kasutamise osas. Iga maja ei pea eraldi võtma konteinerit, kui on võimalus kõrvuti asetsevatel kinnistutel koostööd teha. Hajaasustusega aladel võib üksikelamutes ja üksikult paikenvates kortermajades tekkivad köögi- ja sööklajäätmeid kompostida lahtiselt kompostimisaunades.