Korterelamu õueala korrastamise toetust saab nüüd kogu vallas

Kui Jõgeva linna korteriühistutel oli võimalik elamu õueala korrastamiseks toetust taotleda ka varem, siis nüüd laienes see õigus Jõgeva valla teistelegi piirkondadele: Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma novembriistungil korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise ühtse korra.

Jõgeva linnas seati korterelamute õuealade korrastamise toetus sisse juba enne haldusreformi. Piirkondade tasakaalustatud arengu seisukohalt oli oluline anda sellise toetuse saamise võimalus teistegi valla piirkondade korteriühistutele. Toetust makstakse valla eelarvest ning seda on võimalik saada vähemalt nelja korteriga elamute õuealal paiknevate rajatiste säilitamiseks, taastamiseks või ehitamiseks. Kahel või enamal kõrvuti asetseval korteriühistul on võimalik toetust taotleda ka ühiselt.

Toetust makstakse kuni 50 protsendi ulatuses tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, ent on kehtestatud ka toetuse piirmäär: teede ja parklate ning sadevete ärajuhtimise süsteemide ehituse ja renoveerimise puhul on see 3000 eurot, mängu- ja spordiväljakute, jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade ning muude hoovirajatiste renoveerimise ja paigaldamise puhul 1000 eurot ning eelpool nimetatud rajatistega seotud projekteerimistööde puhul 600 eurot.

Toetuse taotlemiseks ei pea üldjuhul olema esitatud ehitusteatist või väljastatud ehitusluba, piisab n-ö hinnastatud ideest ehk kavandist ja selle elluviimiseks küsitud hinnapakkumisest. Teede, parklate ja sadevee ärajuhtimise süsteemide puhul eeldatakse siiski geoaluse ja projekti olemasolu.

Kui Jõgeva linnas kehtis põhimõte, et õuealade toetust anti taotlemise järjekorras ning raha lõppedes lõpetati ka taotluste vastuvõtt, siis uus kord näeb ette, et taotlused tuleb esitada kindlaks tähtajaks, misjärel hakatakse taotlusi sisuliselt hindama. Nõudmistele vastavaid taotlusi hindab vallavolikogu eelarvekomisjon, kes võtab arvesse tööde vajalikkust ning tegevuste ja kulude põhjendatust, korterelamu jaoks laheneva kitsaskoha olulisust, taotletava toetuse suurust kasusaaja kohta ning valla eri piirkondade võrdse toetamise printsiipi.

Kõik kavandatavad tegevused tuleb ellu viia hiljemalt taotluse esitamise järgse kalendriaasta 15. novembriks. Kasutusteatise esitamise või kasutusloa kohustusega rajatiste puhul peab vallavalitsus olema selleks ajaks ka rajatise kasutamisega nõustunud. 

Kui suur saab olema 2021. aastal korterelamute õuealade korrastamise toetuste kogusumma, selle sätestab vallavolikogu tuleva aasta eelarves.

Korterelamu õueala korrastamise toetuse korraga saab tutvuda siin.