Muudetud määrus annab võrdsemad võimalused kaasavast eelarvest osa saada

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 30. jaanuari istungil muuta Jõgeva valla kaasavat eelarvet käsitlevat määrust. Muudatuste tegemise üks eesmärke oli anda erineva elanike arvuga asustusüksustele võrdsemad võimalused oma ideid kaasava eelarve abil teoks teha.

Kõnealune määrus võeti vastu 1. märtsil 2018. Selle rakendamise kaheaastane kogemus on näidanud kätte selle, mis muutmist vajab. Kui määruse algne kuju nägi ette, et eelarve kaasava osa suurus määratakse igal aastal valla eelarvega, siis nüüd sisaldub kaasava osa suurus juba määruses: selleks on 30 000 eurot, ühe ettepaneku maksimaalne rahastussumma on aga 15 000 eurot. Ettepanekute elluviimist käsitleva paragrahvi uue sõnastuse kohaselt viib vallavalitsus ettepanekud ellu vastavalt rahvahääletuse paremusjärjestusele. Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et ettepaneku tulemusena valmiv objekt ei asu hääletuse võitnud objektiga samas asustusüksuses. See klausel peakski tagama kaasavast eelarvest osa saamise ka väiksemate asustusüksuste kogukondadele. Senini on teistel keeruline olnud Jõgeva linnaga konkureerida, sest linnas on potentsiaalseid hääletajaid kõige rohkem.

Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim selgitas, et kui eelarve kaasava osa suurus ja ühe ettepaneku teostamiseks ette nähtud maksimumsumma on määruses fikseeritud, saab kaasava eelarve ettepanekute korjet varem ette valmistama hakata. Senini sai tegutsema asuda alles siis, kui eelarve vastu oli võetud.

„Mida varem ettevalmistusi alustame, seda rohkem jääb aega ettepanekute teostamiseks," sõnas Triin Pärsim ja lisas, et praegu määrusesse kirja saanud kaasava osa suurus on kooskõlas kehtiva eelarvestrateegiaga. Kui tekib vajadus summat ühes või teises suunas korrigeerida, saab alati uue muudatusettepanekuga volikogu ette tulla.

Kaasava eelarve määruse uues redaktsioonis on täpsustatud ka ettepanekuid hindava komisjoni ülesanded: komisjon peab välja selgitama ettepanekud, mis on nii ajalisest, rahalisest kui ka tehnilisest aspektist realiseeritavad. Nagu varemgi, tuleb jälgida ka seda, et ettepaneku alusel loodav objekt oleks seotud Jõgeva vallaga, pakuks avalikku hüve, oleks avalikult kasutatav ega koormaks valla järgmiste aastate eelarvet ebamõistlike kulutustega.

Mis kuupäeval algab tänavune kaasava eelarve ettepanekute korje, pole veel teada, aga asjast huvitatutel tasub valla kodulehel silm peal hoida: just valla koduleht on määruse järgi kanal, mille kaudu avalikustatakse kogu kaasava eelarvega seotud info. Ent alati kasutatakse ka lisa-teavitusvõimalusi, nagu Jõgeva Valla Teataja ja Jõgeva valla Facebooki leht.