« Tagasi

Vallavalitsuse 11. septembri istungil

 • Kehtestati Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse teenuste hinnakiri.
 • Määrati Laiuse alevikus moodustatud Farmi tee 12a 24701:001:1694 katastriüksusele maa kasutamise sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa.
 • Määrati Laiuse alevikus Farmi tee 12b katastriüksusel asuva tuletõrje veehoidla (registrikood 221343176) teenindamiseks vajalik maa ligikaudse suurusega 620 m2 ja anti nõusolek Laiuse Põllumajanduse osaühingule temale kuuluva ehitise juurde Laiuse alevikus Farmi tee 12b katastriüksuse (katastritunnus 24701:001:1693,  pindala  620 m2) maa ostueesõigusega erastamiseks.
 • Tunnistati kehtetuks korteriühistute toetamiseks prioriteetse tegevuse määramise otsus ning anti korteriühistutele võimaluse taotleda toetust kõigiks toetatavateks tegevusteks.
 • Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad järgmised varad: korteriomand Sadala alevik, Suur tn 10-2 (registriosa number  19880950, katastritunnus 81001:003:0139, pindala 167,8 m2), alghinnaga 25 000 eurot; korteriomand Sadala alevik, Suur tn 10-3 (registriosa number 19881050,  katastritunnus 81001:003:0139, pindala 60,5 m2), alghinnaga 15 000 eurot. Enampakkumine viiakse läbi oksjoniportaalis Varakeskus.
 • Otsustati korraldada eelläbirääkimistega avalik kirjalik enampakkumine Torma alevikus asuva Puhkeala kinnistu (registriosa number 2865335, katastritunnus 81003:002:0038, üldpindala 35,96 ha) osa pindalaga 0,7 ha kasutusse andmiseks viieks aastaks 1,5–2-meetriste kuuskede istutamiseks.
 • Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule otsuse eelnõu vallavara võõrandamiseks.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja Vilma Avi esitatud aruanne, mille järgi ehitati Avi kinnistule kanalisatsioon.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja Tiina Ivaski esitatud aruanne, mille järgi rajati Sadala alevikku Mõisamaa tee 2 kanalisatsioonisüsteem.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja Ülle Johansoni esitatud aruanne Kantkülas Metsa kinnistule kanalisatsioonivaldkonna projekt koostamise osas.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja Matis Kooli esitatud aruanded Metsaste kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ja veevärgi rajamise kohta.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja Kadri Lauringsoni esitatud aruanne joogivee puhastusseadme (rauafiltri) paigaldus raua ja mangaani filtreerimiseks.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja Aida Suuni esitatud aruanne kanalisatsioonisüsteemi rajamise kohta Pärna kinnistule.
 • Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Lilastvere külla Anne ja Kroonimaa katastriüksusele tiigi rajamiseks. Projekteerimistingimusi ei saa anda ehitisele, mida soovitakse rajada looduskaitseseaduses sätestatud ehituskeeluvööndisse.
 • Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule otsuse eelnõu loa saamiseks isikliku kasutusõiguse seadmiseks Vaimastvere külas asuvale erateele.
 • Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023–2035 ning menetlemise ajakava.
 • Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule otsuse eelnõu, millega soovitakse esitada taotlus toetuse saamiseks meetmest „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused", et arendada Jõgeva vallas noorsootööd ja seeniortööd.
 • Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule Jõgeva vallaeelarvestrateegia 2024–2027 koos seisukohtadega avalikustamise käigus laekunud ettepanekutele.
 • Määrati kriisikomisjoni liikmeks Angela Saksingu asemel Jõgeva vallavanem Taavi Aas ning Tõnis Metjeri asemel Kaitseliidu Jõgeva maleva pealiku kohusetäitja Taimo Tooming ja Kaitseliidu Jõgeva malevkonna pealik Villu Valliste.

PROTOKOLL