Vallavalitsuse 13. märtsi istungil

 

 • Moodustati komisjon noorte omaalgatusprojektide toetuste määramiseks.
 • Kinnitati vallavalitsuse, volikogu ja hallatavate asutuste alaeelarved.
 • Nõustuti Avalor Invest OÜ-le maavara kaevandamise loa andmisega Härjanurme kruusakarjääri mäeeraldisel.
 • Kinnitati Jõgeva vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaan.
 • Anti projekteerimistingimused Luual Puhasti maaüksusel asuvale reoveepuhasti hoonele.
 • Anti projekteerimistingimused üksikelamu abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Tormas Jõgeva mnt 10.
 • Anti ehitusluba mänguväljaku püstitamiseks Jõgeva linna J. Aamisepa tn 4b.
 • Anti ehitusluba Jõgeva linna Rohu tn 8 lasteaia jahutussüsteemi ümberehitamiseks.
 • Anti ehitusluba Luuale Salu kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks.
 • Anti ehitusluba päikseelektrijaama rajamiseks Võiduverre Küti kinnistule.
 • Anti ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks Luuale.
 • Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Jõunesse Tiidoveski maaüksusele.
 • Anti ehitusluba puurkaevu rajamiseks Võikvõrre Tootsi maaüksusele.
 • Kooskõlastati Õunale Tanni kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
 • Kooskõlastati Jõgeva linnas Allika 31 rajatava puuraugu asukoht.
 • Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Sadalas Suur 10//Teenindushoone II korruse äriruumide kasutusse andmiseks.
 • Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva linnas Piiri 1 asuvate II korruse ruumide kasutusse andmiseks.
 • Anti Piiri Eriarstiabi OÜ-le otsustuskorras üürile Jõgeva linnas Piiri tn 1 asuvad esimese korruse ruumid arstiabiteenuse osutamiseks.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu vallale kuuluvate Jõgeva alevikus, linnas, Kuremaal, Tõikveres, Rääbisel, Võikveres, Palamusel ja Tormas asuvate kinnistuste võõrandamiseks.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõud Jõgeva linnas Aasa tänav 5a, 7a ja 9a kinnistuste otsustuskorras võõrandamiseks.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu Sadukülas Mõisavahe tee 14 asuvate eluruumide ning kuuri mõttelise osa peremehetuks kuulutamiseks ning arvele võtmiseks.
 • Määrati Jõgeva linnas Kalda 17 kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtostarve.
 • Määrati Härjanurmes Väike-Kureoja kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtostarve.
 • Määrati Pööral Pari kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtostarve.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu Kuremaa lasteaed-algkooli tegevuse ümberkorraldamiseks.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu Jõgeva valla kultuuriasutuste tegevuse ümberkorraldamiseks.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule Jõgeva Valla Kultuuri põhimäärus.
 • Määrati Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiate saajad.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu Jõgeva valla põhimääruse muutmiseks.
 • Nimetati Jõgeva valla esindajana Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus nõukogu moodustatud Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu liikmeks abivallavanem Viktor Svjatõšev.

PROTOKOLL