« Tagasi

Vallavalitsuse 9. mai istungil

 • Otsustati enampakkumisel võõrandada vallale kuuluvad korteriomandid Tõikveres.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu omandada valla munitsipaalomandisse Eerikveres asuv Kilbavere teelõik.
 • Tunnistati teede katete uuendamise riigihankel edukaks KMG OÜ pakkumus ja otsustati sõlmida hankeleping.
 • Otsustati muuta 2022. aasta hankeplaani ning lisati sinna Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2022–2024 ja Piiri 1 hoone III korruse remonttööd.
 • Anti ehitusluba Jõgeva linnas Suurele tänavale garaaži püstitamiseks, Jõgeva alevikus aretuskompleksi laiendamiseks ja Sadukülla lüpsikoja püstitamiseks.
 • Määrati Alaveres Risti kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtostarve.
 • Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Jõgeva linnas Piiri 14 ja Tellise 7 asuvatele valla kinnisasjadele.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõud Kurista keskus 25d ja Punkri kinnistute võõrandamiseks ning Laiuse Jaan Poska põhikooli õppehoone energiatõhusaks rekonstrueerimise omaosaluse katmiseks.
 • Vaadati üle hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkondade ning Jõgeva valla arengukavade 2021. aasta täitmise aruanded.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule eelnõu, millega soovib vallavalitsus luba võõrandada otsustuskorras osaühingule Jõgeva Veevärk rekonstrueeritud Suure tänava vee-, kanalisatsiooni- ja seademeveekanalisatsiooni torustik ning ja Jõe tänava vee- ja kanalisatsioonitorustik.
 • Otsustati võimaldada hallatava asutuse juhil osaleda reservõppusel.
 • Kiideti heaks ja esitati volikogule vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine.

PROTOKOLL