« Tagasi

Vallavolikogu võttis vastu määruse, mis reguleerib tasuta lumetõrjet valla erateedel

Jõgeva vallavolikogu tänasel istungil võeti vastu määrus, mis reguleerib tasuta lumetõrjet Jõgeva valla erateedel. Tasuta lumetõrjet tehti valla erateedel ka eelmisel talvel, täna vastu võetud seadusakt määratleb täpsemalt, mis tingimustel on elanikel võimalik sellist teenust saada.

Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad majapidamisteni, mida kasutatakse rahvastikuregistri andmetel aastaringselt alalise elukohana. Tasuta lumetõrjet ei tehta õuealal. Samuti ei tehta tasuta lumetõrjet juhul, kui see pole tehniliselt võimalik, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku vara või kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

Määrus sätestab ka nõuded, millele puhastatav tee peab vastama. Tasuta lumetõrjest võib keelduda, kui tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistamata viisil, mis tagab asukoha määratavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata; kui tee servad on takistusest (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;

kui tee kohal on puude oksad madalamal kui 4 meetri kõrgusel ja teeservades lähemal kui 1,5 meetri kaugusel mõlemal pool teed. Tasuta lumetõrjest võib keelduda ka juhul, kui tee kõrval pole ruumi, kuhu lund lükata, või kui tee laius (alla 3 meetri) ja kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ning ohutut lumetõrjet.

Tasuta lumetõrjet alustatakse, kui lumekihi paksus teel ületab 10 cm piiri. Erateede lumest puhastamist alustatakse koos piirkonna avalikult kasutavate teede puhastamisega või pärast selle töö lõpetamist. Tasuta lumetõrje ei sisalda libeduse tõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ega ka lume laadimist ja äravedu.

Tasuta lumetõrjeteenuse saamiseks tuleb esitada Jõgeva vallavalitsusele taotlus, mis sisaldab taotleja nime, isikukoodi, kinnistu nime, küla ja katastriüksuse numbrit. Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja taotleja elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule. Kui taotleja ei ole eratee omanik, tuleb taotlusele lisada teeomaniku nõusolek. Isikud, kes said eelmisel talvel tasuta lumetõrjeteenust, ei pea uut taotlust esitama.

Tasuta lumetõrjeteenuse taotluste rahuldamise otsustab vallavalitsuse majandusosakonna teede peaspetsialist.