Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist
Kultuuritöö peaspetsialist

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Lastekaitse spetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 29. novembriks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
kultuuritöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne kultuuritöö korraldus ja kultuurivaldkonna jätkuv areng.

Eesmärgi täitmiseks kultuuritöö peaspetsialist:

 • planeerib ja juhib vallas kultuurialast tööd;
 • osaleb kultuurivaldkonna arengukava koostamisel ja tagab selle elluviimise;
 • koordineerib mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamist;
 • koordineerib vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste tööd;
 • koostab valla kultuurikalendri;
 • koordineerib valla suurürituste ja tähtsündmuste korraldamist;
 • koordineerib kultuuritöötajate tunnustamist;
 • korraldab kultuuritöötajate nõupidamisi ja koolitusi.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • kõrgharidus (soovitavalt kultuurivaldkonnas);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuri valdkonnas;
 • oma valdkonna õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada oma töös;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
 • väga hea suhtlemis-, esinemis- ja läbirääkimisoskus;
 • loovus ja algatusvõime;
 • B-kategooria juhiload;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kultuuritöö peaspetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee hiljemalt 30. novembriks 2019.  Lisainfot annab abivallavanem Arvo Sakjas, tel 506 7525.

Tööle asumise aeg on jaanuaris 2020.