Vabad töökohad

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi maastikuarhitekti ametikoha täitmiseks.

Maastikuarhitekti ametikoha eesmärk on planeerida ja luua Jõgeva valla ühtne, visuaalselt ja funktsionaalselt toimiv avalik ruum lähtudes heast keskkonna edendamisest.

Peamised tööülesanded:

 • korraldab avalike alade kujundamiseks ideekavandite väljatöötamist ja koordineerib nende elluviimist;
 • korraldab linna ja valla heakorrahankeid ning istutusalade ja lillepeenarde hooldushanget, teostades ka järelevalvet;
 • planeerib ja korraldab valla talvevalgustust;
 • korraldab kalmistute ohtlike puude raieid ja järelevalvet;
 • korraldab avalike haljastute, sh parkide, hoolduskavade väljatöötamist ning koostab ja täiendab haljastute infosüsteemi;
 • korraldab ja planeerib avalike haljastute, sh parkide, hooldused, raied ja uute taimede istutamise;
 • valmistab ette haljastute ja parkide ning valla väikeehitiste ja -vormide rajamise ja hooldamise hangete tehnilised tingimused;
 • töötab välja valla kevad-, suve-, sügis- ja talvekeskuse kujundusliku kontseptsiooni;
 • teeb riiklikku järelevalvet looduskaitseseaduse nõuete täitmise üle vallavalitsusele antud pädevuse piires;
 • väljastab raieload;
 • koostab oma teenistusvaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõusid ja osaleb vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel.

Ootused kandidaadile:

 • maastikuarhitektuuri- või planeeringualane haridus;
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus;
 • põhjalikud teadmised valdkonda ja haldusmenetlust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
 • hea suhtlemisoskus, sh oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • ruumitaju ning ruumi ettekujutamise ja komponeerimise võime, loominguline mõtlemine, visuaalne mälu, loogiline mõtlemine ning üldistusvõime;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, kasuks tuleb vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning toetavaid kolleege;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • kaugtöö tegemise võimalust.

 

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 30. novembriks 2022 e-posti aadressile info@jogeva.ee. Täiendavat infot jagab majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel. 5450 1711.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Valla Noortekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb üheksas piirkondlikus tegevuskohas.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine ja elluviimine;
 • koostöö teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • projektitaotluste koostamine.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri, sotsiaaltöö või hariduse valdkonnas;
 • noortega töötamise kogemus;
 • väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;
 • huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;
 • teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • avaldus.

 

Tööle asumise aeg: jaanuar 2023
Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 9. detsembriks 2022 e-posti aadressile kristin.barbo@jogeva.ee.