Vabad töökohad

 

Jõgeva vallavalitsus võtab tööle EHITUSSPETSIALISTI

Ametikoha põhieesmärgiks on tagada Jõgeva vallas ehitusseadustiku ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmine ning ehitusjärelevalve.

Peamised tööülesanded:

 • valla ehitusvaldkonna arendamisel osalemine ja tegevuste kavandamine, oma töövaldkonnas ettepanekute tegemine valla arengukavasse ja planeeringute koostamisel osalemine;
 • riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustiku, selle rakendusaktide ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise osas;
 • ehitusprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele tuginedes;
 • teatiste, ehituslubade, kasutuslubade ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide menetlemine ja väljastamine;
 • oma töövaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel osalemine;
 • kaevelubade väljastamine;
 • elanike nõustamine ehitusvaldkonnas ja avalduste lahendamine.

Ootused kandidaadile:

 • erialane haridus (eelistatult ehitusalane kõrgharidus);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus ehitusprojektide koostamisel või hindamisel;
 • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • koostöövalmidus, kohusetundlikkus, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime, stressitaluvus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskus;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel ning projekteerimistarkvara (autoCAD vms) kasutamise oskus spetsialisti tasemel;
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning toetavaid kolleege;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 14. augustiks 2022 e-posti aadressile info@jogeva.ee. Täiendavat infot jagab majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel 5450 1711.

 

 

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi VÄÄRTEOMENETLEJA  ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas järelevalve õigusaktide täitmise üle ning kohtuvälise menetleja pädevusse kuuluvate väärtegude menetlemine.

Peamised tööülesanded:

 • teeb järelevalvet heakorda, jäätmehooldust, keskkonnakaitset, välireklaami ja loomapidamist reguleerivate Jõgeva valla õigusaktide täitmise üle;
 • teeb riiklikku järelevalvet vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise osas;
 • väärteo koosseisu ilmnemisel viib läbi kohtuvälise menetluse – vormistab menetlusdokumendid vastavuses menetlusnormidega, kogub ja talletab tõendusteabe, teeb otsused väärteoasjades;
 • kontrollib vajadusel teede, tänavate, avalikku korra, heakorra, jäätmehoolduse, välireklaami lepingutest tulevate kohustuste täitmist Jõgeva vallas;
 • korraldab avalike ürituste lubade väljaandmist;
 • koostab oma teenistusvaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõusid ja osaleb vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel.

Ootused kandidaadile:

 • politseiline või õigusalane kõrgharidus;
 • nõutava hariduse puudumisel vähemalt 2-aastane töökogemus järelevalve- või korrakaitseametnikuna;
 • põhjalikud teadmised korrakaitset, väärteo- ja haldusmenetlust reguleerivatest õigusaktidest;
 • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • koostöövalmidus, kohusetundlikkus, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime, stressitaluvus;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning toetavaid kolleege;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • kaugtöö tegemise võimalust.

Tööle asumise aeg: 1. september 2022.

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 14. augustiks 2022 e-posti aadressile info@jogeva.ee. Täiendav info 776 6501.

 

 

Jõgeva Põhikool otsib oma meeskonda KOKKA

Hea koka kandidaat on meeskonnamängija, kes jagab meie kooli väärtusi ja eesmärke ning on hea suhtleja, usaldusväärne ja täpne!

Kasuks tuleb eelnev töökogemus ning erialane haridus või väljaõpe.

Pakume vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat täiskohaga tööd arenevas koolis ja toetavas meeskonnas.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Sooviavaldus (koos palgasooviga) palun tuua kooli kantseleisse või saata aadressile kool@jpk.edu.ee.

Täiendav info kooli haldusjuhilt tel. 5309 7746, diana.lohmus@jpk.edu.ee