Vabad töökohad

Tegevusjuhendaja

Lastekaitse vanemspetsialist

Logopeed

Jõgeva Raamatukogu direktori

 

Jõgeva Vallavalitsus võtab tööle tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendajat vajame kogukonnas elamise teenuse pakkumisel. Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumi.

Kogukonnas elamise teenust pakume värskelt renoveeritud Torma valitsejamajas, kus teenuse saajad elavad koos ühe perena, jagavad ühist elupinda ning tegevusjuhendaja aitab neid ajaplaneerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel, õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures töötamise või töösarnaste tegevuste juures.

Tegevusjuhendaja peab:

 • olema läbinud 260-tunnine tegevusjuhendaja koolitus;

 • valdama eesti keelt ja hea, kui saab aru ja oskab end väljendada ka vene keeles;

 • olema väga hea suhtlemisoskusega, koostöövalmis, stressi taluv, kohusetundlik;

 • olema sõiduauto juhtimise õiguse ja oskusega

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 11. detsembriks 2020. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Jõgeva Raamatukogu on vallavalitsuse hallatav asutus, mis koondab enda alla kõik Jõgeva vallas asuvad raamatukogud.

Jõgeva Raamatukogu direktori töö sisuks on ühinenud raamatukogude töö käivitamine, juhtimine ja arendamine.

Peamised tööülesanded:

 • Jõgeva valla elanikele ja teistele külastajatele raamatukoguteenuse tagamine;
 • raamatukogu juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • raamatukogu tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine;
 • koostöö koordineerimine teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • raamatukogu tegevuseks projektitaotluste koostamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues tase;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus;
 • põhjalikud teadmised raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised raamatukogu kui multifunktsionaalse organisatsiooni toimimise põhimõtetest;
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Kasuks tulevad erialane töökogemus, võõrkeelte oskus ja projektitöö kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas valdkonnas;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV;
 • motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
 • visioon Jõgeva Raamatukogu juhtimisest ja arengust (kuni üks lehekülg).

Tööle asumise aeg: 4. jaanuar 2021.

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 10. detsembriks 2020 e-posti aadressil eva-kristi.hein@jogeva.ee.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse vanemspetsialisti
ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne lastekaitse korraldus.

Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • hea pingetaluvus;
 • kohusetundlikkus;
 • tasakaalukus;
 • analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • otsustusvõime

Täitmisel ametikoht on ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 30. novembriks 2020.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.